489–502

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 489–502

DOI:

Roksana Epa, Natalia Czyżowska, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Józef Krzysztof Gierowski

FREE POLISH FULLTEXT:
Profil rozumowania moralnego osób z chorobą afektywną dwubiegunową

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Profile of moral reasoning in persons with bipolar affective disorder

Streszczenie
Cel badań. Przedmiotem prezentowanych w niniejszej pracy badań była analiza zależności zachodzących pomiędzy chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) a profilem rozumowania moralnego w ujęciu Jamesa Resta.
Materiał i metoda. Przebadano 86 osób, w tym 43 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i 43 osoby zdrowe. Do pomiaru nasilenia symptomów depresji i manii wykorzystano: Skalę Depresji Hamiltona (HAM-D), Skalę Depresji Montgomery–Asberg (MADRS) i Skalę Manii Younga (YMRS). Profil rozumowania moralnego określano na podstawie wyników uzyskanych w Defining Issue Test (DIT) Jamesa Resta.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała występowanie zależności pomiędzy chorobą dwubiegunową (z uwzględnieniem jej poszczególnych faz) a profilem rozumowania moralnego: pacjenci z ChAD istotnie rzadziej niż osoby zdrowe wybierali odpowiedzi wskazujące na rozumowanie zgodne ze schematem postkonwencjonalnym (p = 0,000), w tym na stadia 5A (p = 0,001) i 5B (p = 0,000), natomiast częściej – odpowiedzi wskazujące na stadium 3 oraz te, które zaliczane są do wskaźnika myślenia antyinstytucjonalnego (p = 0,000). Wykazano również pewną zależność pomiędzy rozwojem rozumowania moralnego a fazą choroby dwubiegunowej: pacjenci z epizodem maniakalnym istotnie rzadziej niż pacjenci w eutymii wybierali odpowiedzi, które wskazywały na finalne stadium myślenia moralnego (p = 0,050). Nie było natomiast istotnych różnic pomiędzy wynikami osób z epizodem depresyjnym i wynikami osób w manii oraz pomiędzy wynikami pacjentów z epizodem depresyjnym i wynikami osób w eutymii.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują, że stan psychiczny jednostki nie pozostaje bez wpływu na proces jej rozumowania moralnego – choroba dwubiegunowa może w pewien sposób oddziaływać na sposób myślenia o moralnych dylematach. Zebrane dane zdają się dodatkowo podkreślać specyfikę fazy maniakalnej, której w kontekście dalszych badań warto przyjrzeć się w sposób szczególny.

Summary
Aim: The subject of the research presented in this paper was to analyze the relationships between bipolar disorder (BD) and the profile of moral reasoning according to the concept of James Rest.
Material and methods: 86 persons took part in the research, including 43 bipolar patients and 43 healthy individuals. To measure the severity of depression and mania symptoms the following scales were used: Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D), Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) and Young Rating Scale for Mania (YMRS). Profile of moral reasoning was defined on the basis of the results obtained in the Defining Issue Test (DIT) by James Rest.
Results: Statistical analysis showed that there is a relationship between bipolar disorder (and its phases) and the profile of moral reasoning: bipolar patients significantly less often than healthy individuals chose answers indicating the postconventional thinking (p=0,000) – and more often – answers indicating stage 3 and those belonging to the anti-institutional thinking index (p=0,000). There was also a relationship shown between the development of moral reasoning and the phase of bipolar disorder: patients in mania less often than per- sons in euthymia chose answers indicating the final stage of moral thinking (p=0,050). There were no significant differences between the results of patients with a depressive episode and the results of patients in mania and between the results of patients with a depressive episode and the results of patients in euthymia.
Conclusions: The results suggest that the psychological state of the individual may have an impact on the process of moral reasoning – bipolar disorder may to some extent influence the way of thinking about moral dilemmas. The collected data also seem to emphasize the specificity of the manic phase which is especially worth exploration when conducting further studies.

Słowa klucze: moralność, rozwój rozumowania moralnego, choroba afektywna dwubiegunowa

Key words: morality, development of moral reasoning, bipolar affective disorder


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl