50(1)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2015. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2016; VOL. 50, NR. 1
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 1/2016


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 3-4
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60821
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 7–18
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/33336
Inga Markiewicz, Janusz Heitzman, Ewa Gardyńska-Ziemba
FREE POLISH FULLTEXT: Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna – struktura przyjęć bez zgody w trybie nagłym na przykładzie IPiN w Warszawie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Involuntary psychiatric holds – the structure of admissions on the example of Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 19–28
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36316
Magdalena Chęć, Andrzej Potemkowski, Marta Wąsik, Agnieszka Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Postawy rodzicielskie a agresja młodzieży w subkulturze Emo
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parental attitudes and aggression in the Emo subculture


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 29–42
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36501
Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo,
Marcin Olajossy, Ewa Dziurzyńska
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie samouszkodzeń dokonywanych przez młodzież w wieku od 16 do 19 lat
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of self-injury performed by adolescents aged 16–19 years


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 43–54
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44453
Anna Kubiak, Olga Sakson-Obada
FREE POLISH FULLTEXT: Nawykowe samouszkodzenia a Ja cielesne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Repetetive self-injury and the body self


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 55–64
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34810
Magda Błachno, Anita Bryńska, Celina Tomaszewicz-Libudzic,
Gabriela Jagielska, Tomasz Srebnicki, Artur Wiśniewski, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy obsesyjno-kompulsywne i aktywność fizyczna u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym – możliwe związki
FREE ENGLISH FULLTEXT: Obsessive-compulsive symptoms and physical activity in patients with anorexia nervosa – possible relationships


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 65–76
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39841
Eugenia Mandal, Adam Horak
FREE POLISH FULLTEXT: Taktyki manipulacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi w życiu codziennym i podczas terapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Manipulation tactics of patients with neurotic disordersin everyday life and during therapy


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 77–93
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296
Bogna Smiatek-Mazgaj, Jerzy A. Sobański, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Klasa,
Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 95–104
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/40064
Wojciech Łukasz Dragan, Aleksandra Zielińska, Marta Zagdańska
FREE POLISH FULLTEXT: Negatywne zdarzenia z dzieciństwa jako moderator związku reaktywności emocjonalnej i występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w grupie nieklinicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Childhood adversity as a moderator of the relationship between emotional reactivity and the occurrence of anxiety and depression in a non-clinical group


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 105–126
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/38438
Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka,
Jerzy A. Sobański, Bogna Smiatek-Mazgaj, Katarzyna Klasa,
Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Paweł Rodziński
FREE POLISH FULLTEXT: Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2
FREE ENGLISH FULLTEXT: Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 127–143
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59513
Marta Gawłowska-Sawosz, Marek Wolski, Andrzej Kamiński,
Piotr Albrecht, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Trichotillomania i trichofagia – rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie. Próba ustanowienia standardów leczenia w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trichotillomania and trichophagia – diagnosis, treatment, prevention. The attempt to establish guidelines of treatment in Poland


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 145–152
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43636
Marek Wolski, Marta Gawłowska-Sawosz, Michał Gogolewski,
Tomasz Wolańczyk, Piotr Albrecht, Andrzej Kamiński
FREE POLISH FULLTEXT: Trichotillomania, trichofagia, trichobezoar – opis trzech przypadków. Propozycja modelu kontroli endoskopowej pacjentów z trichotillomanią
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trichotillomania, trichophagia, trichobezoar – summary of three cases. Endoscopic follow up scheme in trichotillomania


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 153–164
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/44010
Łukasz Zadka, Marcin Olajossy
FREE POLISH FULLTEXT: Kompulsywne kupowanie w zarysie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Compulsive buying in outline


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 165–173
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58771
Zbigniew Nowicki, Karol Grabowski, Wiesław J. Cubała,
Katarzyna Nowicka-Sauer, Tomasz Zdrojewski, Marcin Rutkowski, Piotr Bandosz
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie subiektywnej bezsenności w populacji polskiej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of self-reported insomnia in general population of Poland


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 175–186
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59115
Jacek Prusak
FREE POLISH FULLTEXT: Diagnoza różnicująca „problemy religijne bądź duchowe” – możliwości i ograniczenia kodu V 62.89 w DSM-5
FREE ENGLISH FULLTEXT: Differential diagnosis of “Religious or Spiritual Problem” – possibilities and limitations implied by the V-code 62.89 in DSM-5


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 187–196
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59330
Marta Janus, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Seksualność osób dyssocjalnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexuality of dissocial persons


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 197–211
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/58679
Maria A. Sobczak, Haval D. Qawoq, Magdalena Krawczyk,
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak
FREE POLISH FULLTEXT: Demograficzne, kliniczne i psychologiczne czynniki wpływające na zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Demographic, clinical, and psychological factors influencing sexual activity cessation in patients with angiographically-confirmed ischaemic heart disease


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 213–246
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60818
Jerzy A. Sobański, Lech Popiołek, Katarzyna Klasa,
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka,
Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Osobowość nerwicowa a objawy pseudokardiologiczne u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic personality and pseudo-cardiac symptoms in a day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 247–259
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39950
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I
*w wersji pierwotnej niniejszego artykułu z winy redakcji wystąpiły błędy w pisowni cytowań niemieckojęzycznych


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 261–268
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38918
Filip Marcinowski, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Rafał Becker: psychiatra, eugenik, syjonista
FREE ENGLISH FULLTEXT: Rafał Becker: psychiatrist, eugenist, Zionist


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 269–281
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/43039
Tomasz Kucmin, Adriana Kucmin, Adam Nogalski,
Sebastian Sojczuk, Mariusz Jojczuk
FREE POLISH FULLTEXT: Historia traumy i zaburzeń potraumatycznych w literaturze
FREE ENGLISH FULLTEXT: History of trauma and posttraumatic disorders in literature


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 283–287
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60641
Sławomir Murawiec
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Psychiatria, czyli w tę i z powrotem. Komentarz do artykułu Jacka Prusaka „Diagnoza różnicująca »problemy religijne bądź duchowe« – możliwości i ograniczenia kodu V 62.89 w DSM-5”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Psychiatry; there and back again. Comment to the paper: Jacek Prusak “Differential diagnosis of ‘religious or spiritual problems’ possibilities and limitations of V code 62.89 in DSM-5”


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 289–292
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60834
Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Wokół opętania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Possession-unraveled


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 293–297
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60815
Andrzej Brodziak, Alicja Różyk-Myrta, Ewa Ziółko
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Jak zrozumieć fundamentalizm i akty terroryzmu?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. How to understand the fundamentalism and acts of terrorism?


Psychiatr. Pol. 2016; 50(1): 299–300
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/60817
Agnieszka Rybak
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja książki: Jerzy Zadęcki, „Ja we wczesnej schizofrenii”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, Wydanie I
FREE ENGLISH FULLTEXT: Book review: Jerzy Zadęcki, „Ja we wczesnej schizofrenii”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, Wydanie I


Lista osób recenzujących prace w Psychiatrii Polskiej w 2015r.
List of Polish Psychiatry reviewersREGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl