503-513

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 503–513

DOI:

Dominika Górska, Monika Marszał

FREE POLISH FULLTEXT:
Mentalizacja i teoria umysłu w organizacji osobowości borderline – różnice pomiędzy afektywnymi i poznawczymi aspektami poznania społecznego w patologii emocjonalnej

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology

Streszczenie
Cel. Projekt podejmuje problematykę wyjaśniania patologii emocjonalnej (poziomów organizacji osobowości) za pomocą pojęć: teorii umysłu (TU) i mentalizacji. Choć pojęcia te używane są zamiennie do opisu „zdolności do interpretowania zachowania innych w kategoriach zawartości ich umysłu”, nie mają identycznego statusu w zaburzeniach emocjonalnych. TU odnosi się do „zimnej” wiedzy, zaś mentalizacja wymaga aktywacji reprezentacji relacyjno-emocjonalnych oraz przetwarzania doświadczenia emocjonalnego (refleksji lub obron). Celem badań było porównanie poznawczych (TU) i afektywnych (mentalizacja) aspektów „rozumienia zachowania innych w terminach stanów mentalnych” w grupie klinicznej (pacjenci z organizacją osobowości borderline, N = 30) i w grupie kontrolnej (N = 30).
Metoda. Zastosowano kwestionariusz diagnostyczny poziomu organizacji osobowości ZOB Leichsenringa (1999) oraz Test Dziwne Historyjki (Happé, 1994) do pomiaru TU i Skalę Stanów Mentalnych (Beaulieu-Pelletier i wsp., 2013) do pomiaru mentalizacji.
Wyniki. W odniesieniu do mentalizacji uzyskano odmienny wzorzec wyników: w grupie klinicznej aktywację przeciążających stanów mentalnych i prymitywnych obron, w grupie kontrolnej zahamowanie rozpoznania treści mentalnych poprzez obrony typu zaprzeczenie i tłumienie emocji. Nie zaobserwowano żadnych różnic międzygrupowych w TU.
Wnioski. Dla wyjaśniania poziomów organizacji osobowości znaczenie mają tylko afektywne, w przeciwieństwie do poznawczych, aspekty „rozumienia zachowania innych w terminach stanów mentalnych”. Osoby z organizacją borderline tak samo jak osoby zdrowe używają „zimnej” wiedzy o stanach umysłu innych, jednak aktywacja reprezentacji relacyjno-emocjonalnych wyzwala odmienne stany mentalne w obu grupach.

Summary
Aim: This article addresses the problem of explaining emotional pathology (levels of personality organization) using the concepts of theory of mind (ToM) and mentalization. Although these terms are used interchangeably to describe the “ability to interpret the behavior of others in terms of mental states,” they do not have identical status in emotional disorders. ToM refers to a “cold” knowledge, whereas mentalization requires the activation of relational and emotional representations, as well as processing of emotional experience (whether reflection or defense). The aim of the study was to compare the cognitive (ToM) and affective (mentalization) aspects of “understanding the behavior of others in terms of mental states” in the clinical group – consisting of patients with borderline personality organization (N = 30); and the control group (N = 30).
Method: The Borderline Personality Inventory was used as a diagnostic questionnaire for the organization of personality, the Strange Stories Test was employed to measure ToM, and the Mental States Task instrument measured mentalization.
Results: With respect to mentalization, different patterns of results were obtained: the activation of overwhelming mental states and primitive defenses in the clinical group; as well as the inhibition of the recognition of mental content by defenses, such as denial and suppression of emotions, in the control group. No differences were observed in ToM between groups.
Conclusions: In explaining the personality organization levels, only the affective, and not the cognitive, aspects of “understanding the behavior of others in terms of mental states” are significant. People with borderline personality organization, as well as healthy individuals, use “cold” knowledge about internal states. However, the activation of relational and emotional representations triggers different mental states in both groups.

Słowa klucze: teoria umysłu, mentalizacja, organizacja osobowości borderline

Key words: theory of mind, mentalization, borderline personality organization

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl