541-551

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 541–551

DOI:

Izabela Gorzkowska, Grzegorz Gorzkowski, Agnieszka Samochowiec, Aleksandra Suchanecka, Jerzy Samochowiec

FREE POLISH FULLTEXT:
Związek polimorfizmu genu transportera serotoniny 5HTT z obrazem klinicznym u adolescentów z ADHD-podtyp mieszany (zaburzenie hiperkinetyczne) oraz u młodzieży wcześnie eksperymentującej z alkoholem

FREE ENGLISH FULLTEXT:
An interaction between a polymorphism of the serotonin transporter (5HTT) gene and the clinical picture of adolescents with combined type of ADHD (hyperkinetic disorder) and youth drinking

Streszczenie
Wstęp. Podtyp mieszany ADHD i uzależnienie od alkoholu to dwa odrębne zaburzenia. Badania wykazują jednak, że 45–55% pacjentów z diagnozą ADHD nadużywa substancji psychoaktywnych, a 11–55% pacjentów z diagnozą uzależnienia cierpi na niezdiagnozowane ADHD. Najczęściej używaną substancją psychoaktywną w kulturze europejskiej jest alkohol. Aktualne badania genetyki molekularnej wskazują na gen transportera serotoniny 5-HTT jako na jeden z genów kandydujących w obu zaburzeniach.
Cel. Celem pracy było poszukiwanie wspólnego, klinicznego i biologicznego, markera dla zaburzenia hiperkinetycznego i wczesnej inicjacji alkoholowej.
Metody. Badanie zostało wykonane w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach 2008–2012. Obejmowało 100 pacjentów z diagnozą podtypu mieszanego ADHD i 51 adolescentów, którzy wcześnie zaczęli eksperymentować z alkoholem oraz grupę populacyjną, którą stanowiło 100 osób bez zaburzeń psychicznych i uzależnień. Polimorfizm genu 5-HTT badano za pomocą techniki PCR (Polymerase Chain Reaction). Obliczenia statystyczne przeprowadzono za pomocą pakietu statistica.pl software (version 5.0.97) na licencji StatSoft, Inc., USA.
Wyniki. We wszystkich badanych grupach nastolatków allel krótki „s” badanego polimorfizmu genu 5-HTT występował częściej niż w grupie populacyjnej osób dorosłych bez uzależnienia od alkoholu (p = 0,01).
Wnioski. Na podstawie badania można ostrożnie wnioskować, że obecność w badanej grupie krótkiego allela „s” polimorfizmu genu 5-HTT może być czynnikiem prognostycznym występowania impulsywności w ADHD i predyspozycji do uzależnienia od alkoholu.

Summary
Introduction: The combined type of ADHD and alcohol dependence are two different disorders. Research demonstrate that 45-55% of patients diagnosed with ADHD also suffer from comorbid substance abuse, and 11-55% of patients diagnosed with substance abuse suffer from undiagnosed ADHD. Alcohol is by far the most widely used psychoactive substance in the European culture. The serotonin transporter (5HHT) gene has been implicated as one of the candidate genes in both disorders in recent molecular genetic research.
Aim: The aim of the present study was to seek a common clinical and biological marker for hyperkinetic disorder and youth drinking.
Methods: The study was conducted between 2008 and 2012. The sample consisted of 100 combined type ADHD patients: 51 adolescents youth drinking and 100 individuals without mental disorders or addiction in a population-based group. The 5HHT gene polymorphism was examined using PCR (Polymerase Chain Reaction). Statistical analysis was conducted with STATISTICA.PL software (version 5.0.97) licensed by StatSoft, Inc. USA.
Results: A preferential trend for the “s” short allele of the investigated 5HHT gene polymorphism was observed in all the groups of adolescents compared to the population-based group of adults without alcohol dependence (p=0.01).
Conclusion: Based on the conducted study a provisional conclusion may be drawn that the presence of the short “s” allele of the 5HTT gene polymorphism may be a prognostic factor of impulsivity in ADHD and of predisposition to alcohol dependence.

Słowa klucze: ADHD, alkohol, polimorfizm 5-HTT

Key words: ADHD, alcohol, 5-HTT polymorphism

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl