573-597

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597

DOI:

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska,
Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj

FREE POLISH FULLTEXT:
Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient

Streszczenie
Cel. Ocena powiązania zapamiętanych wydarzeń urazowych z przeszłości o charakterze seksualnym z późniejszym funkcjonowaniem pacjentów w zakresie życia seksualnego i związku.
Materiał i metoda. Współwystępowanie wspomnień seksualnych wydarzeń urazowych z dzieciństwa i adolescencji pacjentów z cechami ich obecnych relacji partnerskich analizowano na podstawie wypełnionych przed przyjęciem na dzienny oddział terapii zaburzeń nerwicowych Ankiet Życiorysowych 2 582 kobiet i 1 347 mężczyzn leczonych w latach 1980–2002.
Wyniki. Stwierdzono wiele istotnych powiązań, m.in. informacje o przeżyciu kazirodztwa lub jego próby wiązały się u kobiet z istotnym ryzykiem oceny życia seksualnego jako całkowicie nieudanego (OR = 2,71), u mężczyzn jako prawie całkowicie nieudanego (OR = 2,38). Inicjacja seksualna przez gwałt wiązała się u kobiet z częstszym zawieraniem małżeństwa pod naciskiem otoczenia (OR = 3,77) oraz z nienawiścią wobec partnera (OR = 5,41). Kobiety i mężczyźni uznający się za całkowicie nieuświadomionych seksualnie (przed 18 r.ż.) częściej oceniali swoje życie seksualne jako całkowicie nieudane (OR = 2,48 i OR = 2,07), podobnie mężczyźni karani przez opiekunów za masturbację lub zabawy seksualne (OR = 2,68). Wnioski. Mające charakter urazowy wydarzenia życiowe i okoliczności dotyczące seksualności zgłoszone w wywiadzie kwestionariuszowym okazały się wiązać z ryzykiem zakłóceń w życiu seksualnym i związku. Do tych obciążeń należały m.in. gwałt podczas inicjacji, wczesna inicjacja, kazirodztwo, ale także niekorzystne okoliczności mniej urazowe: brak edukacji seksualnej, karanie za masturbację, raczej niechciana inicjacja. Prawdopodobne ich skutki leżały w obszarze dysfunkcji związków: przyczyn powstania, podziału władzy, niestabilności, trudności rozwiązywania konfliktów, a przede wszystkim zaburzeń życia seksualnego. Wyniki uzyskano na podstawie prostych pytań ankiety, co pozwala rekomendować je również do stosowania w rutynowym wywiadzie.

Summary
Aim: The assessment of links between traumatic events of sexual nature recollected from the past and patients’ later functioning in sexual life and relationships.
Materials and methods: Comorbidity of memories of traumatic sexual events from childhood and adolescence in patients with the features of their current partner relationships was analysed on the basis of Live Inventory completed by 2,582 women and 1,347 men, undergoing treatment between the years 1980-2002, before they were admitted to a day ward of neurotic disorder department.
Results: The existence of numerous significant links was observed e.g. the information regarding incest or incest attempt experience was related with a significant risk of a sexual life assessment as completely dissatisfying in women (OR=2.71) and almost completely dissatisfying in men (OR=2.38). Sexual initiation by rape was related with women’s more frequent incidence of getting married as a result of social pressure (OR=3.77) and a feeling of hatred towards a partner (OR=5.41). Men and women who considered themselves completely sexually uneducated (before the age of 18) assessed their sexual life as completely dissatisfying (OR=2.48 and OR=2.07), which was similar to men who would get punished for masturbation or sexual plays by their guardians (OR=2.68).
Conclusions: Traumatic events and circumstances relating to sexuality, indicated in the questionnaire interview, turned out to be connected with the risk of dysfunctions in a sexual life and relationship. The traumas included, among others, rape during initiation, early initiation, incest, but also unfavourable circumstances of less traumatic nature such as a lack of sexual education, punishment for masturbation, “mostly undesired initiation”. Their likely effects were rooted in relationship dysfunctions: reasons for their formation, power division, instability, problems with resolving conflicts and, most of all, sexual life dysfunctions. The results were obtained on the basis of simple questionnaire questions, which allows for the recommendation that they be used in a routine interview.

Słowa klucze: wydarzenia urazowe w dzieciństwie i adolescencji, obciążające wydarzenia seksualne, relacja partnerska, problemy seksualne

Key words: childhood and adolescence sexual adversities, traumatic sexual events, partnership relation, sexual functioning

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl