667-676

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 667–676

DOI:

Monika Zielińska, Radosław Sterczyński, Aneta Bagińska

FREE POLISH FULLTEXT:
Profil wyników WISC-R uzyskiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem dziecięcym

FREE ENGLISH FULLTEXT:
The Profile of WISC-R Scores in Children with High-Functioning Autism

Streszczenie
Cel badania. Celem badania było scharakteryzowanie profilu intelektu dzieci z autyzmem na próbie polskich dzieci. Wzorowano się na badaniach realizowanych głównie w krajach anglojęzycznych, których wyniki ukazują pewien obraz intelektu dziecka z autyzmem, jednak wskazują też na rozbieżności i niejasność w obserwowanych profilach. Zdecydowano włączyć do dyskusji nad autyzmem głos dotyczący funkcjonowania próby zdiagnozowanej w Polsce, przebadanej testem inteligencji w polskiej wersji językowej.
Metoda. Badanie zrealizowano stosując dobór wiązany. Spośród 191 dzieci z autyzmem i 1 400 dzieci bez takiej diagnozy wyselekcjonowano 34 pary dzieci jednakowych pod względem płci i wieku i nie różniących się w zakresie ogólnego ilorazu inteligencji o więcej niż 10 punktów. Profil inteligencji dzieci ustalono za pomocą skali WISC-R.
Wyniki. Zgodnie z oczekiwaniami profil inteligencji dzieci z autyzmem okazał się bardziej zróżnicowany niż profil inteligencji dzieci bez takiej diagnozy. Dzieci z autyzmem uzyskały niższe niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach: Rozumienie i na poziomie trendu Układanki oraz wyższe niż dzieci bez diagnozy wyniki w skalach Wiadomości i Klocki .
Wnioski. Przeprowadzone badania potwierdziły najbardziej typowe wnioski uzyskane w badaniach na anglojęzycznej populacji dzieci z autyzmem. Polskie dzieci z autyzmem nie różniły się ilorazem inteligencji słownej i bezsłownej. Profil inteligencji tych dzieci okazał się jednak mniej harmonijny od profilu dzieci rozwijających się prawidłowo. Najniższego wyniku w grupie dzieci z autyzmem należy spodziewać się w podteście Rozumienie, a najwyższego w podteście Klocki.
Summary
Aim. The aim of the study was to define the intellectual profile of Polish children suffering from autism. Our study was based on the results of previous research, mostly conducted in English-speaking countries. Although these earlier studies documented the intellectual profile of an autistic child, they also identified some discrepancies. Therefore, we decided to complement the discussion on autism with our data on intellectual functioning of autistic Polish children examined with a translated version of the intelligence test
Methods. The study followed a matching design. From among 191 children with autism and 1 400 without this diagnosis, we selected 34 pairs based on gender and age, and not differing by more than 10 points in terms of intelligence quotient. The intellectual profile of the studied children was determined with the WISC-R scale.
Results. As expected, the intellectual profile of children with autism proved more variable than that of healthy controls. Children with autism scored lower on “Comprehension” scale and (at a threshold of statistical significance) on “Object assembly” scale, and achieved higher results on “Information” and “Block design” scales.
Conclusions. The results of our study confirmed the most typical observations from previous research conducted among an English-speaking population of autistic children. Polish autistic children did not differ significantly in terms of their quotients of verbal and non-verbal intelligence. However, the intellectual profile of autistic children showed higher variance compared to normally developing controls. Children with autism were more likely to score the lowest in the “Comprehension” subtest and the highest in the “Block design” subtest.
Słowa klucze: autyzm dziecięcy, skala inteligencji Wechslera, funkcjonowanie poznawcze
Key words: autism, Wechsler Scale, cognitive functioning


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl