701–714

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 701–714

DOI:

Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak

FREE POLISH FULLTEXT:
Androgeny – wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji seksualnych?

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Androgens – a common biological marker of sleep disorders and selected sexual dysfunctions?

Streszczenie
Zagadnienie zależności między zaburzeniami snu i zaburzeniami seksualnymi nadal jest mało poznane. Powiązania wskazujące na znaczenie ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów snu w regulacji funkcjonowania układu endokrynologicznego wydają się mieć charakter sprzężenia dwustronnego; natura tych powiązań nadal pozostawia wiele niejasności.
Celem niniejszej pracy jest omówienie wpływu androgenów na relację między funkcjami seksualnymi oraz funkcjami snu u obu płci.
Omówiono fizjologiczną rolę androgenów z uwzględnieniem specyfiki tych hormonów w somnologii oraz wzajemne powiązania pomiędzy regulacyjną rolą snu wobec aparatu prokreacyjno-seksualnego. W najnowszych badaniach wykazano, że u mężczyzn profil wydzielania hormonów androgennych powiązany jest z rytmem snu, a nie z chronobiologicznym rytmem okołodobowym. Może stanowić to czynnik zachęcający do dalszych badań nad rolą androgenów w powiązaniu między zaburzeniami snu oraz zaburzeniami seksualnymi, tym bardziej, że dotychczas stosunkowo mało danych zgromadzono na temat roli androgenów w regulacji snu u kobiet.
Wpływ zaburzeń aktywności seksualnej jako behawioralnego czynnika warunkującego nasilenie oraz utrwalanie bezsenności oraz jego miejsce pośród innych behawioralnych zmiennych istotnych dla powstawania bezsenności wymaga naukowego wyjaśnienia.
Summary
The relationship between sleep disturbances and sexual dysfunctions still remains unclear. The links which indicate the importance of central nervous system and sleep mechanisms in regulations of the endocrine system seem to have bilateral character; the nature of such associations is not fully understood.
The aim of the paper is to describe the influence of androgens on the relations between sexual functioning and sleep functions in patients of both sexes.
The physiological role of the androgens is described with the emphasis put on the specific action of these hormones in sleep regulation, as well as the mutual relations between the regulatory role of sleep on the sexual apparatus. The newest data suggest that the androgenic hormonal profile is linked to the sleep rhythm, but not to the chronobiological diurnal rhythm in male patients. This may constitute the purpose for further research on the role of androgens in the connections between sexual and sleep disturbances. Up to date there is little known about androgens’ role in sleep regulation in women.
The influence of sexual activity disturbances as behavioral factors influencing the severity and the persistence of insomnia as well as their position among other factors important for the triggering of insomnia requires further scientific exploration.
Słowa klucze: androgeny, zaburzenia seksualne, zaburzenia snu
Key words: androgens, sleep disorders, sexual disorders


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl