715–726

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 715–726

DOI:

Letizia Bossini, Valentina Fortini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Federica Cecchini, Jim Benbow, Andrea Fagiolini

FREE POLISH FULLTEXT:
Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life: a review

Streszczenie
Dysfunkcje seksualne mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia, niestety wciąż często są one niezgłaszane i niewystarczająco diagnozowane. Niniejszy przegląd najnowszej literatury wskazuje na związek pomiędzy dysfunkcjami i obniżeniem jakości życia osób cierpiących z powodu współwystępujących zaburzeń psychicznych, a także zgłębia kilka aspektów związanych z opieką medyczną, począwszy od obserwacji pacjenta do leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego.
Dysfunkcje seksualne (DS) są bardzo rozpowszechnione, ale często nierozpoznawane i nieleczone z powodu bariery komunikacyjnej pomiędzy pacjentem a lekarzem. Farmakologiczne i niefarmakologiczne przyczyny problemów seksualnych są często trudne do rozróżnienia. Choroby psychiczne mogą zwiększyć ryzyko DS, a także DS mogą dodatkowo zaostrzyć problemy psychiczne, co sugeruje związek dwukierunkowy. Ich skuteczne leczenie często wymaga połączenia elementów psychoterapii i terapii behawioralnych, z włączeniem farmakoterapii w uzasadnionych sytuacjach.
Utrzymywanie się problemów seksualnych ma istotny negatywny wpływ na zadowolenie pacjenta, stosowanie się do zaleceń lekarza, jakość życia i relacje partnerskie. Rutynowa ocena funkcji seksualnych powinna być stałym elementem opieki medycznej, aby umożliwić identyfikację i rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie. Ignorowane dysfunkcje seksualne mogą być przyczyną utrzymywania się zaburzeń psychicznych, niedostosowywania się do wymogów leczenia i negatywnie wpłynąć na efekt leczenia.
Summary
Sexual dysfunctions may have a significant effect on the quality of life, but are unreported and under-diagnosed. A review of recent literature highlights the correlation between dysfunction and a decreased quality of life in people with psychiatric comorbidity, and explores several aspects impacting care, from following the patient to pharmacological and non-pharmacological treatments.
Sexual dysfunctions (SD) have been shown to be prevalent, but under-diagnosed and undertreated because of communication barriers between patients and physicians. Pharmacogenic and morbogenic causes of sexual problems are often difficult to differentiate. Psychiatric diseases may increase the risk of SD, and SD may further exacerbate psychiatric problems, suggesting a bi-directional relationship. Their effective treatment frequently involves combination of elements from psychotherapy, and behavioral along with pharmacotherapeutic intervention, if needed.
The persistence of sexual problems has significant negative impact on patient’s satisfaction and adherence with the treatment, quality of life and partnership. Routine assessment of sexual functioning needs to be integrated into ongoing care to identify and address problems early. If sexual dysfunction is ignored it may maintain the psychiatric disorder, compromise treatment outcome and lead to non-adherence and compromise treatment outcome.
Słowa klucze: dysfunkcje seksualne, jakość życia, relacja pacjent-lekarz
Key words: sexual dysfunction, quality of life, patient-physician relation.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl