727–738

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 727–738

DOI:

Jowita Wycisk, Paweł Kleka
Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku
FREE ENGLISH FULLTEXT:
Future psychologists’ attitudes toward lesbians raising children together in the situation of child focused intervention

Streszczenie
Cel. Celem artykułu jest eksploracja postawy studentów psychologii w stosunku do lesbijek wychowujących dzieci w parach jednopłciowych, w wyobrażonej sytuacji udzielania profesjonalnego wsparcia dziecku. Wyróżniono trzy rodzaje postępowania psychologa w takiej sytuacji: unikanie kontaktu (rezygnację z interwencji lub podjęcie jej bez udziału partnerki matki), pozorne włączenie partnerki matki (bez angażowania jej) oraz rzeczywiste włączenie (kobiety porównywalnie uczestniczą w interwencji). Badano związek postaw z poparciem dla praw gejów i lesbijek, pochodzeniem dziecka (z wcześniejszego związku heteroseksualnego lub obecnego, homoseksualnego) i zmiennymi demograficznymi.
Metoda. Przebadano 97 studentów ostatnich lat psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu z zastosowaniem autorskiej ankiety.
Wyniki. Badani najczęściej byli skłonni włączać partnerkę matki do pracy, a najrzadziej – unikać kontaktu. Na podstawie analizy skupień wyróżniono trzy typy postaw: bezwarunkową akceptację (N = 44), akceptację warunkową, zależną od tego, czy dziecko urodziło się w związku hetero- czy homoseksualnym (N = 45) oraz unikanie/odrzucenie (N = 8). Postawa badanych była związana z deklarowanym poparciem dla praw gejów i lesbijek oraz z orientacją seksualną, natomiast nie stwierdzono związków z płcią i wiekiem badanych.
Wnioski. Z uwagi na znaczny poziom społecznych uprzedzeń wobec gejów i lesbijek w Polsce, zagadnienie ich rodzicielstwa i społecznego funkcjonowania dzieci z tych rodzin powinno stać się obszarem badań i dyskusji naukowych, powinno także być wprowadzone do programów nauczania na studiach wyższych w celu odkłamania negatywnych stereotypów i poprawy jakości życia tych rodzin.
Summary
Objectives:The aim of paper was to explore the attitudes of Polish psychology students towards lesbian mothers whose children undergo psychological intervention, in an imaginary situation of providing professional support to the child. The authors found 3 types of psychologist behaviour: contact omission (withdrawal from the intervention, mother’s partner exclusion), apparent appreciation of mother’s partner and authentic appreciation of mother’s partner (with women comparable participation). The authors explored an interaction between these attitudes and the support for gay and lesbian rights, the origin of the child (from a previous heterosexual relationship or present, homosexual one) and demographic variables.
Methods: 97 students of psychology were examined at the Adam Mickiewicz University in Poznan, using the custom survey.
Results: Respondents were most likely to include mother’s partner to intervention, and the least – to avoid contact. Based on cluster analysis we found three types of attitude: unconditional acceptance, conditional acceptance, dependent on whether the child was born due in heterosexual or lesbian relationship and avoidance / rejection. The attitude of participants was associated with the declared support for gay rights, there was no correlation with gender and age.
Conclusions: Due to the significant level of social prejudice against gays and lesbians in Poland, the issue of homosexual parenting and social functioning of gay and lesbians’ children should become an area of research and scientific debate. There is a necessity of the introduction of this issue to the curricula of higher education and the implementation of formal, systematic training on sexual diversity for the professionals supporting families.
Słowa klucze: homoseksualizm, rodzicielstwo, postawa personelu służby zdrowia
Key words: homosexuality, parenting, attitude of health personnel


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl