739–758

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 739–758

DOI:

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski, Bogna Smiatek-Mazgaj, Michał Mielimąka

FREE POLISH FULLTEXT:
Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Influence of cumulated sexual trauma on sexual life and relationship of a patient

Streszczenie
Cel. Ocena powiązania skumulowanych wydarzeń urazowych o charakterze seksualnym, zapamiętanych z przeszłości, z aktualnym funkcjonowaniem pacjentów w obszarze życia seksualnego i związku.
Materiał i metoda. Współwystępowanie wspomnień dotyczących seksualnych wydarzeń urazowych z dzieciństwa i okresu dojrzewania pacjentów z cechami ich obecnych relacji partnerskich i życia seksualnego analizowano na podstawie Ankiet Życiorysowych wypełnionych przez 2 582 kobiety i 1 347 mężczyzn przed leczeniem na oddziale dziennym (w latach 1980–2002). Kumulację oceniano dla kombinacji dwóch lub trzech wybranych wydarzeń.
Wyniki. Stwierdzono obecność stosunkowo licznych wydarzeń traumatycznych z zakresu seksualności – przedwczesnej inicjacji lub inicjacji mającej charakter wymuszony, kazirodztwa lub jego próby, nieoptymalnej edukacji seksualnej i karania za masturbację. U części pacjentów wydarzenia te występowały jednocześnie. Szczególnie w grupie kobiet obecność u tej samej osoby dwóch lub trzech obciążających okoliczności życiowych wiązała się z większym ryzykiem m.in. przelotnych, przypadkowych kontaktów seksualnych, zawarcia małżeństwa pod wpływem nacisków otoczenia, niechęci do partnera.
Wnioski. Większa kumulacja – występowanie u tego samego pacjenta więcej niż jednej niekorzystnej okoliczności związanej z rozwojem seksualnym – prowadzi do częstszego występowania zakłóceń relacji z partnerem, w tym także elementów dysfunkcji seksualnych. Uzyskane wyniki są zasadniczo zgodne z obserwacjami klinicznymi i piśmiennictwem, pomimo odmiennej, uproszczonej metodologii badań opartych o analizy pojedynczych zmiennych wywiadów kwestionariuszowych. Stwierdzenie mniejszej liczby powiązań w grupie mężczyzn można wyjaśnić ich znacznie mniejszą liczebnością w grupie badanej oraz rzadszym obciążeniem niektórymi wydarzeniami urazowymi lub ich odmiennym przeżywaniem.
Summary
Aim. The assessment of links of accumulated traumatic events of a sexual nature, recollected from the past, with the current functioning of the patients in the area of sexual life and relationship.
Material and methods. Comorbidity of memories of traumatic sexual events from childhood and puberty in patients with the features of their current partner relationships and sexual life were analyzed on the basis of Live Inventory completed by 2,582 women and 1,347 men, before treatment in day hospital (years 1980-2002). The accumulation was evaluated for a combination of two or three selected events.
Results. The presence of relatively numerous traumatic events in the field of sexuality – early initiation or enforced initiation, incest or its attempt, sub-optimal sexual education and punishment for masturbation was indicated. In some patients, these events occurred simultaneously. Especially in women, the presence in the same person of two or three aggravating circumstances of life was associated with a higher risk of among others fleeting, casual sexual contacts, marriage under the influence of environment pressures, reluctance to partner.
Conclusions. Increased accumulation – the presence in the same patient of more than one adverse circumstances associated with sexual development – leads to a higher incidence of interference in relationship with a partner including the elements of sexual dysfunction. The obtained results are generally consistent with clinical observations and literature despite different, simplified methodology of the study based on the analysis of single variables from questionnaire interviews. Finding fewer links in the group of men can be explained by their much lower number in the study group and less frequent burdening with certain traumatic events or different experiencing.
Słowa klucze: urazowe wydarzenia w dzieciństwie i adolescencji, relacja partnerska, problemy seksualne, efekt kumulacji urazów
Key words: childhood and adolescence sexual adversities, partnership relation, sexual functioning, cumulative effect of traumas


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl