823–834

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 823–834

DOI:

Tymoteusz Wołodźko, Andrzej Kokoszka

FREE POLISH FULLTEXT:
Próba klasyfikacji osób podejmujących zachowania samobójcze – przegląd badań z zastosowaniem analizy skupień

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Classification of persons attempting suicide. A review of cluster analysis research.

Streszczenie
Cel badania. Prezentacja wniosków z badań nad czynnikami ryzyka zachowań samobójczych z zastosowaniem analizy klasterów opublikowanych po 1993 roku.
Metoda. Wyszukanie i zanalizowanie prac opisujących analizy klasterów osób z zachowaniami samobójczymi.
Wyniki. Wyróżniono następujące grupy osób: (1) z wieloma zaburzeniami psychicznymi i/lub silnie nasilonymi ich objawami, (2) bez stwierdzonych zaburzeń lub z niezbyt mocno nasilonymi zaburzeniami psychicznymi, (3) z zaburzeniami osobowości i tendencją do spostrzegania przyczyn własnych problemów jako niezależnych od nich, (4) wycofane społecznie z zaburzeniami osobowości, z tendencją do unikania, (5) osoby depresyjne.
Wnioski. Analiza wyników badań cech osób podejmujących próby samobójcze, w których zastosowano analizy skupień, wskazuje, że jej zastosowanie stwarza możliwość wyróżnienia kilku grup osób o znacznie zwiększonym ryzyku dokonania próby samobójczej. Opublikowane badania mają wiele ograniczeń metodologicznych. Potrzebna jest ocena czynników ryzyka samobójstwa i prób samobójczych z zastosowaniem analizy skupień na dużej, reprezentatywnej i homogennej grupie badanych osób.

Summary
Aim: Review of conclusions from cluster analysis research on suicide risk factors published after the year 1993.
Methods: Search and analysis of cluster analysis research papers on suicidal behaviour.
Results: Following groups where distinguished: (1) persons with comorbid mental disorders or with severe symptoms, (2) persons without mental disorders or with mild symptoms, (3) persons with personality disorders and externalizing psychopathology, (4) socially withdrawn persons with a tendency to avoid social contacts, (5) depressive persons
Conclusions: Analysis of studies on characteristics of suicide attempters, with the application of cluster analysis, has indicated the possibility of differentiation of several groups of persons with significantly increased risk of suicide attempt. The reviewed cluster analysis research had multiple methodological limitations. Studies employing cluster analysis on large, representative and homogeneous population are needed.

Słowa klucze: samobójstwo, analiza skupień
Key words: suicide, cluster analysis

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl