835–845

Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 835–845

DOI:

Piotr Janik, Łukasz Milanowski, Natalia Szejko

FREE POLISH FULLTEXT:
Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania

FREE ENGLISH FULLTEXT:

Psychogenic tics: clinical characteristics and prevalence


Streszczenie
Cel pracy. Charakterystyka kliniczna i ocena częstości występowania tików psychogennych (TP).
Metody. Analizie poddano 268 kolejno zbadanych pacjentów w wieku od 4 do 54 lat (221 mężczyzn, 47 kobiet, w tym 134 dzieci i 134 dorosłych) z fenotypem klinicznym tików: zespół Gillesa de la Tourette’a (GTS, n = 255), przewlekłe tiki ruchowe (n = 6), przewlekłe tiki głosowe (n = 1), tiki przemijające (n = 1), tiki niesklasyfikowane (n = 2), tiki psychogenne (TP,  n = 5). Rozpoznanie zespołu tików ustalono na podstawie kryteriów DSM-IV-TR, a współistniejących zaburzeń psychicznych na podstawie badania przeprowadzonego przez psychiatrę.
Wyniki. TP stwierdzono u 5 osób (1,9%): 4 mężczyzn i jednej kobiety. Wiek wystąpienia  wynosił od 17 do 51 lat. Fenotyp TP obejmował wokalizacje i złożone czynności ruchowe. U wszystkich pacjentów stwierdzono nieobecność tików ruchowych prostych twarzy, brak dowolnej kontroli nad tikami, niezmienny wzorzec kliniczny, bardzo duże i maksymalne nasilenie od początku choroby, brak zaniepokojenia chorobą. Nieobecność objawów czuciowych poprzedzających tiki organiczne, ustępowanie w nieoczekiwanych pozycjach oraz obecność nietypowych dla GTS zaburzeń psychicznych stwierdzono u dwóch osób. TP pojawiły się u trzech osób, u których tiki organiczne występowały w dzieciństwie. U chorych z TP leczenie farmakologiczne i psychoterapia były nieskuteczne. U dwóch osób TP ustąpiły samoistnie, u dwóch pacjentów utrzymują się, u jednej osoby przebieg TP jest nieznany.
Wnioski. TP są zaburzeniami rzadkimi i mogą pojawić się u chorych z tikami organicznymi. Najbardziej typowe cechy TP stanowią: początek zachorowania w wieku dorosłym, nieobecność tików ruchowych prostych, całkowity brak dowolnej kontroli nad tikami. Rozpoznanie ustala się na podstawie całości obrazu klinicznego przy obecności kilku objawów nietypowych dla tików organicznych.
Summary
Aim. Clinical characteristics and the prevalence of psychogenic tics (PT)
Methods. 268 consecutively examined patients aged 4 to 54 years (221 men, 47 females; 134 children, 134 adults) with tic phenotype: Gilles de la Tourette syndrome (GTS, n = 255), chronic motor tics (n = 6), chronic vocal tics (n = 1), transient tics (n = 1), tics unclassified (n = 2), PT (n = 5) were analyzed. The diagnosis of tic disorders was made on the DSM-IV-TR criteria and mental disorders by psychiatrists.
Results. PT were found in 5 patients (1.9%), aged 17 to 51 years, four men and one woman. The phenotype included vocalizations and complex movements. In none of the patients simple motor facial tics, inability to tic suppress, unchanging clinical pattern, peak severity from the beginning of the disease, lack of concern about the disease were present. The absence of premonitory urges, regression in unexpected positions, and the presence of atypical for GTS mental disorders were found in two persons. PT occurred in three persons in whom organic tics were present in childhood. Pharmacological treatment and psychotherapy were unsuccessful. In two persons spontaneous resolution occurred, in two patients the tics persist, in one person the course of PT is unknown.
Conclusions. PT are rare and may occur in patients with organic tics. The most typical features of PT are: early onset in adulthood, lack of simple motor tics, inability to tic suppress. The diagnosis is established if a few atypical symptoms for organic tics occur.
Słowa klucze: tiki, tiki psychogenne, zespół Gillesa de la Tourette’a
Key words: tics, psychogenic tics, Gilles de la Tourette syndrome


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl