Regulamin (Regulations)

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC w „Psychiatrii Polskiej”


POLISH VERSION - WERSJA POLSKA
(proszę kliknąć aby zapisać plik pdf)


ENGLISH VERSION (for Authors - REGULATIONS)

(please click to open/load pdf file)


RODO:

Osoba uczestnicząca w procesie wydawniczym w czasopismach KRW PTP jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji przez Wydawcę (KRW PTP) oraz współpracujące w tych celach podmioty: drukarnia Technet, Poczta Polska S.A.  Autor zgłaszający pracę w imieniu  swoim i współautorów jest zobowiązany uprzednio uzyskać ich pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz przekazać ją Wydawcy.


Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz umowy, po pobraniu z systemu edytorskiego wydrukowaniu, podpisaniu przez Autora (wszystkich współautorów) i po zeskanowaniu dokumentu), musi być wprowadzony do tego systemu w toku zgłaszania pracy. Po przyjęciu pracy do publikacji, Autor może otrzymać egzemplarz umowy podpisany przez osobę reprezentującą Wydawcę”

 RODO - personal data / English version /

A person participating in the publishing process of Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association journals  is required to submit a statement regarding the consent for processing of personal data necessary to carry out the publishing process and dissemination of the article by the Publisher (KRW PTP - Editorial and Publishing Committee of the Polish Psychiatric Association) and entities cooperating for these purposes: the printing company Technet, Poczta Polska SA. The author submitting a work on behalf of himself and his co-authors is required to obtain their prior written consent for processing of personal data, and to provide it to the Publisher.

 

The author submitting the work (and possible co-authors) is required to conclude an agreement concerning the transfer the copyrights of the work to the Publisher. The contract form, after downloading from the editorial system, printing, signing by the Author (all co-authors) and after scanning the document, must be entered into this system during the submission of the work. After accepting the work for publication, the Author may receive a copy of the contract signed by the person representing the Publisher.

 

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl